På den här webbplatsen använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Kommunala förskolans systematiska kvalitetsarbete

För att varje barn ska få de bästa förutsättningarna att utvecklas i förskolan arbetar den kommunala förskolan med något som heter systematiskt kvalitetsarbete. Det går ut på att göra uppföljningar, utvärderingar och analysera resultaten från varje förskola och sedan arbeta med resultaten på en övergripande nivå.

Syftet med arbetet är att hittar styrkor och viktiga utvecklingsområden, både på enskilda förskolor och på en övergripande nivå. För att det gemensamma arbetet ska bli så bra som möjligt behöver varje enskild förskola bidra med sina resultat och erfarenheter

Vi arbetar med helheten för att kunna stötta varje barn i förskolan

För att förskolan ska kunna stötta och utmana barnen i deras lärande behöver vi ha kunskap om varje barns utveckling och lärande. Då behöver vi veta hur delaktiga barnen är och vilket intresse och inflytande de har inom områden som ingår i läroplansmålen.

Kvalitetsarbetet handlar framför allt om att utveckla våra egna arbetsprocesser på olika nivåer, för att kontinuerligt se över vilka åtgärder som kan förbättra barnens förutsättningar för att leka, lära, utvecklas, känna sig trygga och ha roligt i förskolan

Så här går arbetet till varje år i olika steg

 • Varje kommunal förskola samlar in dokumentation som underlag för en egen enhetsanalys (se punktlista nedan). Syftet är att förskolan ska se hur de uppfyller förskolans gemensamma mål och vad som behöver utvecklas och åtgärdas på just deras förskola.
 • I slutet på augusti lämnar förskolorna in dessa enhetsanalyser till förskolans ledning.
 • Förskolans ledning använder enhetsanalyserna som underlag när de ska ta fram den gemensamma verksamhetsanalysen och verksamhetsplanen för kommande år.
 • Under hösten lämnar förskolans ledning verksamhetsanalysen och verksamhetsplanen till utbildningsförvaltningens ledning och utbildningsnämnden.
 • Utifrån verksamhetsanalysen och verksamhetsplanen tar politiken beslut kring nästa års mål och budget.

Underlag för uppföljningen och analysen

 • Kvalitetsarbetet är en ständigt pågående process. Varje läsår samlar förskolan in dessa underlag för analys och utvärdering.
 • Utvecklingssamtal, lärlogg och barnenkät genom Unikum.
 • Återkoppling från förskoleklass inom språk och matematik.
 • Resultat från medarbetarundersökning.
 • Resultat från föräldraenkät.
 • Plan mot diskriminering och kränkande behandling samt skolklagomål och ärenden gällande kränkande behandling.
 • Personaltäthet, kompetens, barngruppens storlek och sammansättning.
 • Rektors uppföljning och analys, det vill säga enhetsanalys.