På den här webbplatsen använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Starta fristående förskola eller fristående friliggande fritidshem

En fristående förskola är en förskola som inte är kommunal utan drivs av en privat anordnare, exempelvis ett bolag eller en förening. Den som driver den fristående förskolan kallas enskild huvudman. Förskolans läroplan och skollagens bestämmelser om förskolan styr utbildningen och undervisning. Det pedagogiska arbetet ska ledas och samordnas av en förskolechef eller rektor.

Ett fristående   friliggande fritidshem drivs av en enskild huvudman och är inte knutet till en fristående skola. Grundskolans läroplan och skollagens bestämmelser om fritidshem styr fritidshemmets utbildning och undervisning. Det pedagogiska arbetet ska ledas och samordnas av en rektor.

För pedagogisk omsorg gäller andra regler. Läs om bidrag för pedagogisk omsorg.

Innehåll på sidan

Så går ansökan till

Krav på dig som huvudman

Ansök om godkännande som huvudman

När du blivit godkänd som huvudman

Om du har frågor

Så går ansökan till

För att bli godkänd som huvudman för en fristående förskola eller ett fristående friliggande fritidshem måste du fylla i kommunens ansökningsblankett och skicka den tillsammans med efterfrågade bilagor till utbildningsförvaltningen. Vi rekommenderar att blanketterna fylls i digitalt med hjälp av Acrobat Reader, innan den skrivs ut för underskrift.  Utbildningsnämnden prövar sedan om du uppfyller de krav som ställs i bland annat skollagen.

Så här går det till - från ansökan till beslut.

Krav på dig som huvudman

Det är viktigt att du som vill starta en förskola eller ett friliggande fritidshem känner till de krav som ställs på en enskild huvudman.

Tänk på att:

  • Det behöver finnas tillräckligt många barn för att driva verksamheten.
  • Lokalerna ska vara lämpliga för verksamheten.
  • Du behöver besluta i vilken form verksamheten ska bedrivas, till exempel bolag eller förening. I ansökan ska du bifoga registreringsbevis och F-skattsedel.
  • Du måste ha ett plus- eller bankgiro som kommunen kan betala ut verksamhetsbidraget till. Kommunen ska kunna säkerställa att det är rätt huvudman som får utbetalningen.
  • Du behöver söka eller kontrollera bygglov för lokalerna. Läs om bygglov.
  • Du måste anmäla verksamheten till miljöförvaltningen, miljö- och hälsoskyddsnämnden, samt Uppsala brandförsvar. Läs om anmälningsplikt.
  • Du måste anmäla start av livsmedelsverksamhet innan öppnar en förskola eller ett fritidshem. Läs om livsmedelsverksamhet.
  • Du behöver läsa in dig på gällande lagar, styrdokument och regler för förskola/fritidshem.

Lagar, styrdokument och regler för förskola/fritidshem

Ansök om godkännande som huvudman

Sedan 1 januari 2019 gäller utökade krav i skollagens andra kapitel, bland annat för den som vill starta en fristående förskola eller ett fristående   friliggande fritidshem. Ändringarna innebär att hela ägar- och ledningskretsens kunskap, erfarenhet och lämplighet ska prövas. Även de ekonomiska förutsättningarna att följa de föreskrifter som gäller för verksamheten ska prövas.

I ansökan ska du lämna sådan information som gör att nämnden kan pröva om du har förutsättningar att uppfylla kraven. Du ansöker genom att fylla i kommunens ansökningsblankett, budgetmall och mall för sammanställning av ägar- och ledningskretsen. Sedan skickar du in dokumenten tillsammans med nödvändiga bilagor via post till utbildningsförvaltningen.

Formulera din ansökan så att utbildningsnämnden får en uppfattning om din kunskap kring bestämmelserna som gäller för utbildningen. Din ansökan ska även spegla din förmåga att skapa förutsättningar att uppfylla gällande författningars krav och mål. Det är du som i ansökan ska visa att det finns förutsättningar att följa bestämmelserna som gäller för utbildningen. Till ansökningsblanketten finns en instruktion som stöd.

Du hittar ansökningsblanketter, budgetmallar och mallen för sammanställning av ägar- och ledningskretsen i kolumnen till höger.

Behörig firmatecknare ska underteckna

Ansökan ska undertecknas av behörig firmatecknare, det vill säga av den som har laglig rätt att företräda bolaget, föreningen eller stiftelsen. Vem eller vilka som får underteckna framgår av registreringsbeviset eller föreningens stadgar.

Ansökan ska lämnas in i god tid

Ansökan ska lämnas in i god tid innan verksamheten startar. Den måste vara fullständigt ifylld för att kunna handläggas. Utbildningsförvaltningen strävar efter att handläggningstiden ska vara högst sex månader efter att en komplett ansökan kommit in.

Utbildningsnämnden beslutar om godkännande

Om utbildningsnämnden bedömer att du har de förutsättningar som krävs för att följa bestämmelserna som gäller för utbildningen enligt 2 kap. 5 § skollagen får du beslut om godkännande som huvudman.

När du blivit godkänd som huvudman

Ekonomisk ersättning

Inför varje år beslutar utbildningsnämnden om ersättning till bland andra fristående förskolor och fristående friliggande fritidshem. Beslutet grundar sig på propositionen om bidrag på lika villkor, "Offentliga bidrag på lika villkor" (prop.2008/09:171 s.42), och skollagens bestämmelser om hur ersättning ska betalas ut.

Läs mer om beslut om ersättningar för pedagogisk omsorg.

Tillsyn

En kommun har tillsyn över de verksamheter som kommunen har godkänt (26 kap. skollagen). I tillsynen kontrolleras om verksamheten som granskas uppfyller de krav som följer av lagar och andra föreskrifter.

Kommunen prövar också om du uppfyller de nya kraven i skollagen (2 kap. 5 § skollagen). Om det framkommer att du som huvudman, eller själva utbildningen, inte uppfyller kraven kan kommunen ingripa (26 kap. skollagen).

Anmälningsplikt vid ändringar i ägar- och ledningskretsen

En huvudman som gör förändringar inom ägar- och ledningskretsen är skyldig att anmäla det till utbildningsnämnden inom en månad efter att bytet av person eller personer har gjorts (2 kap. 5 b § skollagen). Kommunen kommer då försäkra sig om att ägar- och ledningskretsen i sin sammansättning fortfarande uppfyller de krav som ställs på erfarenhet, kunskap och lämplighet.

Anmälan ska göras enligt kommunens mall. En ny sammanställning av ägar- och ledningskretsen ska skickas in.

Förändring av befintligt godkännande

Enligt lag är ett godkännande begränsat till att gälla en viss utbildning vid en viss skolenhet. Du kan inte flytta utbildningen utan ett nytt godkännande.

Därför behöver du göra en ny ansökan om ny lokal för befintlig verksamhet.

Du hittar ansökningsblanketten om förändring av befintligt godkännande i kolumnen till höger.

Övriga förändringar, som till exempel ny huvudman för befintlig verksamhet, det vill säga nytt organisationsnummer, kräver en ny ansökan om godkännande.

Om du har frågor

Har du allmänna frågor om ansökan om godkännande av huvudman kan du mejla: godkannandehuvudmanUBF@uppsala.se

Har du allmänna frågor om tillsyn kan du mejla: tillsynhuvudmanUBF@uppsala.se

Tänk på att ifyllda ansökningsblanketter och bilagor ska skickas per post till utbildningsförvaltningen enligt anvisningarna i respektive blankett.

  

E-tjänster