På den här webbplatsen använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Frågor och svar om övergångar mellan och inom skolformer

Här har vi samlat frågor och svar om övergångar mellan och inom skolformer.

Täcks inte din fråga av de svar som lämnas här kan du kontakta overgangar@uppsala.se

Allmänna frågor
Frågor om Unikum
Övergångar förskola - förskoleklass
Övergångar inom grundskola
Övergångar från årskurs 9 till gymnasiet
Övergångar förskola – grundsärskola – gymnasiesärskola

Allmänna frågor

Vilka direktiv finns för övergångar under pågående läsår?
Det finns inga centrala direktiv. Använd gärna de kommungemensamma frågorna i ett avslutande samtal och använd rutinen som finns för övergångar vid läsårsslut.

Vilka samtalsfrågor ska användas i det avslutande utvecklingssamtalet med nyanlända elever?
Samma samtalsmall används för samtliga elever.

Kommer de kommungemensamma frågorna att översättas till de vanligaste språken?
Inte aktuellt under 2018 men på sikt kommer de att översättas. Ett tips är att att fråga modersmålslärare på skolan om hjälp med att översätta frågorna.

Där två vårdnadshavare finns, måste båda skriva under blanketten eller markera i Unikum om överföring?
I blanketten anges att "Om två vårdnadshavare finns för barnet utgår skolan från att båda vårdnadshavarna är överens vid undertecknande av en av dem." Det samma gäller när en av vårdnadshavarna har markerat i Unikum att de önskar överföring till annan huvudman. Vi rekommenderar att om skolan vet att vårdnadshavarna är oeniga att ta fram en samtyckesblankett så att båda kan samtycka till överföring.

Hur ska den gemensamma besöksdagen ("karuselldagen") organiseras?
Separat information kommer att skickas till förskolechefer, rektorer och övergångsansvariga om den gemensamma besöksdagen den 22 maj.

Vilken skolform (avlämnande eller mottagande) är ansvarig för att överföring av information sker?
Avlämnande förskola och skola är alltid ansvarig för att föra över information om alla barn/elever genom Unikum eller genom blankett. Mottagande skolas ansvar är att uppmärksamma informationen i det första mottagande utvecklingssamtalet.

Vilken skolform är ansvarig för att övergångsaktiviteter sker?
Ansvaret för övergångsaktiviteter anges i tids- och aktivitetsplanerna.

Hur förs information om barn/elever som har skyddad identitet över?
I normalfallet ska ingen information om dessa barn/elever finnas i Unikum. För övrigt hänvisas till Skolverkets allmänna råd om hur förskolan och skolan ska hantera frågan.

Vad är Konsultativs stöds roll vid övergångar?
Konsultativt stöd (KONST) kommer att stödja skolpersonal och barn/elever i övergångar där KONST är inkopplade.

Hur förs informationen i ProRenata över? (gäller endast skolor med kommunla huvudman)
Om en elev går över från en skola med kommunal huvudman till en annan skola med samma huvudman så kan den nya skolans rektor och elevhälsopersonal ta del av informationen i ProRenata. Om eleven har haft särskilt stöd i skolan så kommer det att flaggas i Unikum och det ger en signal om att mer information finns i ProRenata.

Kan en förskola/skola fortsätta att genomföra övergångsaktiviteter trots att aktiviteten inte finns med i tids- och aktivitetsplanerna?
Ja. Tids- och aktivitetsplanerna anger en lägsta nivå som alla förskolor/skolor med kommunal huvudman ska genomföra (de fristående förskolorna/skolorna) rekommenderas att genomföra dem). Det är positivt om andra övergångsaktiviteter genomförs som är bra för barn/elevers kontinuitet och progression i lärandet. Det kan exempelvis vara muntliga överlämningar, pedagogiska caféer, arbete i nätverk m.m.

Hur får mottagande skola information om hur elevens tidigare skolas pedagogiska upplägg och organisation av verksamheten, exempelvis i vilken årskurs eleverna har läst ämnen?
Vi rekommenderar att alla skolor informerar om detta på skolans hemsida.

Vilka ska delta i det avslutande utvecklingssamtalet och det mottagande utvecklingssamtalet?
Elev, vårdnadshavare och mentor.

Hur fungerar sekretessen?
Överföring får ske mellan skolor med samma huvudman utan speciellt godkännande av vårdnadshavare. För överföring av information mellan huvudmän ska alltid samtycke inhämtas från vårdnadshavare. För överföring från förskola till skola ska alltid samtycke inhämtas från vårdnadshavare.

Unikum

Hur ska särskilt stöd modulen användas?
Modulen ska öppnas så att det markeras att en utredning är startad. Ange om det finns särskilt stöd. Det ger en flaggning i Unikum så att mottagande skola kan se att det finns behov av särskilt stöd och att mer information kan sökas i ProRenata.

Om utredning för särskilt stöd är inledd men sedan blev beslutet att inte skriva ett åtgärdsprogram för särskilt stöd, ska då flaggningen för särskilt stöd i Unikum tas bort?
Ja, ta bort flaggningen. Information finns förmodligen i den del som beskriver extra anpassningar istället.

Vilka kan skapa en flaggning genom att ange att det startat en utredning i särskilt stöd modulen?
Mentor och observatörsroll (bestäms på skolan vilka som ska ha den). Dessutom kan fler bjudas in att skriva i modulen.

Vilka kommer att kunna logga in till Unikum Arkiv från gymnasiet?
Mentor, undervisande ämneslärare som undervisar eleven och observatör på kommunal gymnasieskola.

Kan information om elever som är sekretesskyddade finnas i Unikum?
I normalfallet ska ingen information om dessa barn/elever finnas i Unikum. För övrigt hänvisas till Skolverkets allmänna råd om hur förskolan och skolan ska hantera frågan.

Där två vårdnadshavare finns, måste båda markera i Unikum om de inte önskar överföring till annan huvudman?
Unikum utgår från att om en vårdnadshavare har markerat att överföring inte ska ske så är vårdnadshavarna överens om detta. Vår rekommendation är att om skolan vet att vårdnadshavarna inte är överens; skriv ut en blankett istället för påskrift av båda.

Hur ska information om barn som haft anpassningar och/eller särskilt stöd föras över från förskola till grundskola? Det finns ingen modul att använda i Unikum.
För barn som har anpassningar och/eller särskilt stöd (ofta har dessa barn en handlingsplan) så ska för de flesta barn de kommungemensamma frågorna användas för att täcka in informationen. Biträdande förskolechef (BFC) avgör om det dessutom finns behov av ett överlämningsmöte där mer information lämnas över exempelvis i form av handlingsplanen. Till stöd i bedömningen kan BFC kontakta specialpedagog, KONST eller PUT:are. BFC ansvarar för att ta kontakt med mottagande skolas rektor för att boka in mötet. Lämpliga deltagare är: förskollärare, specialpedagog från förskolan, rektor grundskolan, specialpedagog grundskolan och vårdnadshavare.

Hur ska överföring av information om grupp gå till? Det finns inte inlagt i Unikum.
Blanketten som finns på utförarwebben ska användas och skickas per post till mottagande grundskola.

Hur ska de kommunala dagbarnvårdarna överföra information om barnet? De har inte Unikum.
De ska använda blanketten som finns utlagd på utförarwebben.

Hur gör man en så kallad säker inloggning i Unikum för att kunna lägga in information i särskild stöd modulen?
Använder Bank ID. Använd samma inloggningsmetod som vårdnadshavare använder sig av. Inloggningsportalen för säkrare inloggning hittas antingen på skolans hemsida eller via Unikums inloggningssida - Andra sätt att logga in -
Uppsala kommun.
För att komma åt funktioner för särskilt stöd måste alltså identifikation ske med e-legitimation (BankID), använd därför knappen som är riktad till Vårdnadshavare i den inloggningsportalen.

När kan mottagande skolas mentor se information i Unikum om sina nya elever?
I augusti.

Övergångar förskola - förskoleklass

Kan en kommunal förskola använda blanketten som finns på utförarwebben för överföring om en vårdnadshavare önskar det istället för Unikum?
Ja.

Vilka skolor ska bjudas in till nätverksträffarna som handlar om övergången mellan förskola och förskoleklass (anges i tids- och aktivitetsplanen)?
Alla skolor som barnen på den aktuella förskolan gör en övergång till, både fristående och kommunala grundskolor. Både avlämnande förskolechef och mottagande rektor är ansvariga för att samverkan sker. Utbildningsförvaltningen kan hjälpa till med information hur information om vilka skolor som barnen från en specifik förskola går över till kan tas fram i eBarnUngdom.

Kan information om barnet lämnas över till mottagande förskola eller grundskola om föräldrarna inte samtycker?
Nej. Det gäller även om det är överlämning inom samma huvudman.

Hur ska överföringen av information ske för barn som gör en övergång från en kommunal förskola till en fristående grundskola?
Det kommer att finnas en central tjänst inom utbildningsförvaltningen som kommer att distribuera information om barn som antagits till en skola med annan huvudman än tidigare förskola. Tjänsten kommer utifrån skolvalets placeringslistor att skriva ut information om berörda barn från Unikum och skicka till mottagande fristående grundskola. Gäller endast om vårdnadshavarna har samtyckt till överföring till ny huvudman.

Hur ska överföringen av information ske för elever som gör en övergång mellan en fristående förskola till en kommunal grundskola eller annan fristående grundskola?
Det kommer att finnas en central tjänst inom utbildningsförvaltningen som kommer att distribuera information om barn som antagits till en skola med annan huvudman än tidigare förskola. De fristående förskolorna skickar blanketten från det avslutande utvecklingssamtalet till utbildningsförvaltningen som därefter skickar informationen vidare till mottagande grundskola (fristående eller kommunal grundskola). Gäller endast om vårdnadshavarna har samtyckt till överföring till ny huvudman.

Övergångar inom grundskola

Hur ska överföringen av information ske för elever som gör en övergång från en kommunal grundskola till en fristående grundskola?
Det kommer att finnas en central tjänst inom utbildningsförvaltningen som kommer att distribuera information om elever som antagits till en skola med annan huvudman än tidigare skola. Utbildningsförvaltningen kommer utifrån skolvalets placeringslistor att skriva ut information om berörda elever från Unikum och skicka till mottagande fristående grundskola. Gäller endast om vårdnadshavarna har samtyckt till överföring till ny huvudman.

Hur ska överföringen av information ske för elever som gör en övergång mellan en fristående grundskola till en kommunal grundskola eller annan fristående grundskola?
Det kommer att finnas en central tjänst inom utbildningsförvaltningen som kommer att distribuera information om elever som antagits till en skola med annan huvudman än tidigare skola. De fristående grundskolorna skickar blanketten från det avslutande utvecklingssamtalet till utbildningsförvaltningen som därefter skickar informationen vidare till mottagande grundskola (fristående eller kommunal grundskola). Gäller endast om vårdnadshavarna har samtyckt till överföring till ny huvudman.

Övergångar från årskurs 9 till gymnasiet

Hur ska överföringen av information ske för elever som gör en övergång mellan en kommunal grundskola till en fristående gymnasieskola?
Det kommer att finnas en central tjänst inom utbildningsförvaltningen som kommer att distribuera information om elever som antagits till en skola med annan huvudman än tidigare skola. Utbildningsförvaltningen kommer utifrån antagningslistorna skriva ut information om berörda elever från Unikum och skicka till mottagande fristående gymnasieskola efter den 1/9. Gäller endast om vårdnadshavarna har samtyckt till överföring till ny huvudman.

Hur ska överföringen av information ske för elever som gör en övergång mellan en fristående grundskola till en kommunal gymnasieskola eller till en annan fristående gymnasieskola?
Det kommer att finnas en central tjänst inom utbildningsförvaltningen som kommer att distribuera information om elever som antagits till en skola med annan huvudman än tidigare skola. De fristående grundskolorna skickar blanketterna från det avslutande utvecklingssamtalet till utbildningsförvaltningen som därefter skickar informationen vidare till mottagande gymnasieskola (fristående eller kommunala gymnasieskola) efter den 1/9. Gäller endast om vårdnadshavarna har samtyckt till överföring till ny huvudman.

Hur ska överföring av information ske för elever som gör omval till gymnasiet och byter skola?
För elever som gjort ett omval och antagits till en ny gymnasieskola efter den 1/9 kommer överförandecentralen att skicka informationen till den nya skolan t.o.m. den 15/9.

Hur får grundskolan information om vilken gymnasieskola eleven har blivit antagen till?
Antagning till gymnasiet sker ca den 1 juli. Då får även studie- och yrkesvägledarna på högstadiet information om antagningen. Studie- och yrkesvägledarna kan sedan sprida informationen vidare vid behov till berörda på skolan.

Övergångar förskola – grundsärskola – gymnasiesärskola

Hur ska överföringen av information ske för elever som gör en övergång mellan en kommunal grundskola/ till en fristående grundskola eller fristående gymnasiesärskola?
Det kommer att finnas en central tjänst inom utbildningsförvaltningen som kommer att distribuera information om elever som antagits till en skola med annan huvudman än tidigare skola. Utbildningsförvaltningen kommer utifrån skolvalets placeringslistor och antagningslistor för gymnasiet att skriva ut information om berörda elever från Unikum och skicka till mottagande fristående grundsärskola eller fristående gymnasiesärskola. Gäller endast om vårdnadshavarna har samtyckt till överföring till ny huvudman.

Hur ska överföringen av information ske för elever som gör en övergång från en fristående grundskola till en kommunal grundskola/kommunal gymnasiesärskola eller annan fristående grundskola/gymnasiesärskola?
Det kommer att finnas en central tjänst inom utbildningsförvaltningen som kommer att distribuera information om elever som antagits till en skola med annan huvudman än tidigare skola. De fristående grundskolorna skicka blanketten från det avslutande utvecklingssamtalet till utbildningsförvaltningen som därefter skickar informationen vidare till mottagande grundsärskola eller gymnasiesärskola (fristående eller kommunal grundsärskola/gymnasiesärskola). Gäller endast om vårdnadshavarna har samtyckt till överföring till ny huvudman.

Hur ska överföringen av information ske för elever som gör en övergång från en kommunal grundskola till en fristående grundskola eller fristående gymnasiesärskola?
Det kommer att finnas en central tjänst inom utbildningsförvaltningen som kommer att distribuera information om elever som antagits till en skola med annan huvudman än tidigare skola. De fristående grundskolorna skickar blanketten från det avslutande utvecklingssamtalet till utbildningsförvaltningen som därefter skickar informationen vidare till mottagande grundsärskola eller gymnasiesärskola (fristående eller kommunal grundsärskola/gymnasiesärskola). Gäller endast om vårdnadshavarna har samtyckt till överföring till ny huvudman.